skip to Main Content

Onderwijs

 

•Vanuit de verschillende belanghebbenden binnen de Universiteit Antwerpen, zoals de voorzitters van de onderwijscommissies, de decanen van de faculteiten, het IMDO, de Vicerector Onderwijs, en samen met AMS (via het programme Global Leadership Skills & sustainable mindsets), invulling geven aan het aspect duurzaamheid binnen opleidingen.

•De bestaande activiteiten aan UAntwerpen en AMS, zoals participatie in Duurzaam Hoger Onderwijs van het departement LNE (ecocampus), ondersteunen.

•Ondersteuning geven aan zo veel mogelijk lesgevers voor de concrete invulling van het aspect duurzaamheid in hun opleidingsonderdeel.

•Initiëren van een opleidingsonderdeel in de korf van algemeen vormende vakken.

•Inschakelen van lesgevers uit andere disciplines om duurzaamheid toe te lichten (co-teaching) en het organiseren van multidisciplinaire activiteiten, zoals een universiteitsbrede casus en een sustainability dag/week.

•Het integreren van de Sustainable Development Goals via curriculaire en extra-curriculaire activiteiten.

•Studenten vanuit verschillende opleidingen motiveren om hun thesis of projectwerk te situeren in het multidisciplinaire duurzaamheidsonderzoek, potentieel in samenwerking met bedrijven en overheden.

•Partners de mogelijkheid bieden in bovenstaande initiatieven betrokken te worden.

•Zichtbaar maken van de activiteiten en good practices van de partners inzake duurzaam onderwijs.

Onderzoek, innovatie en valorisatie

•Transparant maken van onderzoek, innovatie en valorisatie aan UA en AMS i.v.m. duurzaamheid.

•Opstarten van nieuwe toegepaste, multidisciplinaire onderzoeksprojecten, als langlopende leerstoelen, of kortlopende ad-hoc projecten.

•Het partnerschap staat open voor onderzoeksactiviteiten in het kader van de Sustainable Development Goals. Mogelijke thema’s zijn duurzame chemie, duurzame stad, duurzame open ruimte, integratie van duurzaamheid in public administration en corporate governance, sustainable transformation, socially responsible investment, duurzame logistiek, duurzame milieutechnologie, klimaatadaptatie en –mitigatie.

•Valorisatie van interessante producten, technologieën en methodes. Op termijn kunnen inkomsten uit valorisatie bijdragen tot financiering van het partnerschap.

Dienstverlening

•Jaarlijks wordt een event georganiseerd, om het partnerschap en zijn activiteiten onder de aandacht te brengen. Er wordt gestreefd naar een zo groot mogelijke zichtbaarheid.

•Specifieke workshops voor professionals kunnen georganiseerd worden op een thema van een specifiek onderzoeksproject en/of leerstoel.

Back To Top
×Close search
Search